Αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών

Τοπογραφικά για Αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών

Οι Δασικοί Χάρτες αποτελούν προαπαιτούμενο στάδιο για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου και καταρτίζονται από την ΕΚΧΑ Α.Ε. (Κτηματολόγιο Α.Ε.). Ο σκόπος των Δασικών Χαρτών είναι να διαχωρίσουν οριστικά τις δασικές εκτάσεις της Χώρας, που προστατεύονται από την Δασική Νομοθεσία, από τις μη δασικές εκτάσεις που συνήθως ανήκουν σε ιδιώτες.

Η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών γίνεται ηλεκτρονικά σε ειδικό διαδικτυακό χώρο και παρέχεται δικαίωμα άσκησης αντιρρήσεων κατά των περιεχομένων του, μέσα σε αυστηρό χρονικό διάστημα 60 ημερών για τους κατοίκους Ελλάδας και 80 ημερών για τους κατοίκους εξωτερικού. Η άσκηση των αντιρρήσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά από τον ίδιο διαδικτυακό χώρο της ανάρτησης.

Αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον. Οι αντιρρήσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά στον χαρακτήρα της έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό της χαρακτήρα. Ωστόσο, δεδομένου του τεκμηρίου κυριότητας του ελληνικού δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων, ο δασικός χαρακτηρισμός επηρεάζει εμμέσως και το ιδιοκτησιακό καθεστός των αγροτεμαχίων.

Για την υποβολή αντίρρησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
α) να προσκομίσει Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ87,
β) να προσκομίσει έγγραφα που να τεκμηριώνουν το έννομο συμφέρον (τίτλοι κυριότητας, συμβόλαια κλπ.),
γ) να καταβάλει το ειδικό τέλος αντιρρήσεων και
δ) να δηλώσει εάν επιθυμεί την παράσταση τεχνικού συμβούλου κατά την εξέταση της αντίρρησής του.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Το έντυπο αντίρρησης συμπληρωμένο με τα στοιχεία φυσικού/νομικού προσώπου, τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87) του ακινητου και τη διατύπωση της αντίρρησης.

β) Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (κυριότητα, υποθήκη, δουλεία, προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου κ.α.)

γ) Το αποδεικτικό πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους
δ) Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
ε) Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του υποβάλλοντος την αντίρρηση (λογαριασμός ΔΕΗ, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ).

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Εμβαδόν (σε στρέμματα) έως: Παράβολο Ένστασης
0,1 10 €
1 40 €
5 90 €
10 180 €
20 350 €
100 700 €
300 1.400 €
>300 3.300 €

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ακολουθεί η κύρωση του Δασικού Χάρτη, που τον καθιστά οριστικό και αμετάκλητο. Επομένως η άσκηση αντιρρήσεων κατά των εσφαλμένων χαρακτηρισμών κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την διασφάλιση των συμφερόντων των ιδιοκτητών γης.

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει να σας εξυπηρετήσει επιστημονικά, γρήγορα και ολοκληρωμένα.  Η έδρα μας βρίσκεται στο Νομό Σερρών αλλά εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές στη Βόρειο Ελλάδα. Μην διστάσετε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας ή να μας καλέσετε και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.