Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α.έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, το κάθε κτήριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η).
Για όλες τις μεταβιβάσεις-ενοικιάσεις ακινήτων, απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. 

Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον»
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια

 


 

 

 

 

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης εξαρτάται:

 • Από το κέλυφος του κτιρίου (μόνωση, κουφώματα, κ.ά)
 • Από το σύστημα θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου (τύπος συστημάτων, δίκτυο διανομής, κ.λ.π.)
 • Από λοιπές παραμέτρους (ηλιακά συστήματα, εγκατάσταση παραγωγής Ζ.Ν.Χ., κ.ά.)

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης αποσκοπεί:

 • Στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου
 • Στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
 • Στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
Επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του Π.Ε.Α.
Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτηρίου ως κατασκευασθέντος, μελέτη θερμομόνωσης (αν υπάρχει), σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.)
Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους
Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. Με την έκδοση του Π.Ε.Α. ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφο του Π.Ε.Α. και το παραδίδει στον ιδιοκτήτη του κτηρίου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.)
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψη)
 • Τοπογραφικό σχέδιο
 • Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά
 • Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια (θέρμανσης), εάν υπάρχουν
 • Μελέτη θερμομόνωσης (εάν υπάρχει)
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα
 • Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας

Διαδικασία Έκδοσης:

 • Ενεργειακός Επιθεωρητής πραγματοποιεί πλήρη αποτύπωση και επιμέτρηση του κτιρίου ή της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Μετρά με ακρίβεια τις διαστάσεις των κουφωμάτων, και καταγράφει αναλυτικά τις σκιάσεις καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού, καθώς και τον φωτισμό και τον μηχανικό αερισμό σε περίπτωση κτιρίου τριτογενή τομέα.
 • Ακολούθως, στο Γραφείο πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς προκειμένου να προχωρήσει στην ηλεκτρονική υποβολή της μελέτης και τέλος στην έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού (Π.Ε.Α.)
 • Το ΠΕΑ παραδίδεται σε δύο αντίγραφα στον ιδιοκτήτη εντός 1-2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα αυτοψίας. Το ένα αντίγραφο παραμένει στο αρχείο του ιδιοκτήτη καθώς το Ενεργειακό Πιστοποιητικό έχει ισχύ δέκα (10) χρόνια.

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει να σας εξυπηρετήσει επιστημονικά, γρήγορα και ολοκληρωμένα.  Η έδρα μας βρίσκεται στο Νομό Σερρών αλλά εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές στη Βόρειο Ελλάδα. Μην διστάσετε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας ή να μας καλέσετε και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.