Κτηματολόγιο

 1. Τι είναι το κτηματολόγιο

Είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων σε όλη την χώρα και των εγγραπτέων πάνω σε αυτά δικαιωμάτων, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωση τους.

 

 1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο Κτηματολόγιο

Κάθε φυσικό η νομικό  πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτεο δικαίωμα σε ακίνητο. Συγκεκριμένα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει ο ιδιοκτήτης ακίνητου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), κάθε δικαιούχος επικαρπίας, δουλείας, εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης.
Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί ακίνητου και όχι στο ακίνητο.

 

 1. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση
 • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο)
 • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο
 • Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακίνητου (τοπογραφικό, οικ. Άδεια)
 • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου
 • Απλό φωτοαντίγραφο έγγραφου που να αποδεικνύει τον Α.Φ.Μ. (π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης Α.Φ.Μ. ή λογαριασμό ΔΕΗ)

 

 1. Συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε περίπτωση Κληρονομίας

Το δικαίωμα σε ακίνητο από κληρονομιά, ακόμα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς, δηλώνεται με την προσκόμιση απαραιτήτων δικαιολογητικών ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα:

Κληρονομιά με διαθήκη:

 • Ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης
 • Πιστοποιητικό περί με μη δημοσιεύσεως διαθήκης
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

Κληρονομιά χωρίς διαθήκη:

 • Ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών
 • Πιστοποιητικό περί με μη δημοσιεύσεως διαθήκης
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

 

 1. Συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε περίπτωση χρησικτησίας:

Εάν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση τότε πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων αποδεικνύεται η 20 ετής νομή και κατοχή του ακίνητου ( π.χ. αποδείξεις  ΔΕΗ,ΟΤΕ κλπ, Ε9, ένορκες βεβαιώσεις, αποδεικτικά επιδοτήσεων, μισθωτήρια κλπ)

 

 1. Τέλος κτηματογράφησης

Καταβάλλεται 35 ευρώ ανά εγγραπτέο δικαίωμα επί ακίνητου κατά την υποβολή της δήλωσης. Ειδικά για τις αγροτικές περιοχές, τα δασικά προσωπικού έχουν εγγραπτέο δικαίωμα σε περισσότερα του ενός ακίνητα εντός του ίδιου ΟΤΑ , καταβάλλουν πάγια  τέλη για δυο μόνο εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.

πηγή:  Κτηματολόγιο Α.Ε.

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει να σας εξυπηρετήσει επιστημονικά, γρήγορα και ολοκληρωμένα.  Η έδρα μας βρίσκεται στο Νομό Σερρών αλλά εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές στη Βόρειο Ελλάδα. Μην διστάσετε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας ή να μας καλέσετε και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.