Υπό… εποπτεία η ναοδομία με το πολυνομοσχέδιο για τα αυθαίρετα

 

Υπό… εποπτεία η ναοδομία με το πολυνομοσχέδιο για τα αυθαίρεταΗ ναοδομία διατηρείται αλλά υπό την… εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πολυνομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε χθες, Πέμπτη, σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνει, εκτός από τις νέες ρυθμίσεις για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, και πολλές διατάξεις πολεοδομικού και χωροταξικού περιεχομένου.
Έτσι, για κάθε οικοδομική εργασία που αφορά ιερούς ναούς και μητροπολιτικά μέγαρα, η προέγκριση της οικοδομικής άδειας προβλέπεται ότι θα εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία). Στη συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης της Εκκλησίας της Ελλάδας και θα αποστέλλεται στην οικεία πολεοδομία.

Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι για την κατασκευή ή επισκευή ιερών ναών και μητροπολιτικών μεγάρων, αν δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, αρκεί να προσκομισθεί (για την έκδοση άδειας) πιστοποιητικό από το υποθηκοφυλακείο περί μη διεκδικήσεως του ακινήτου από το Δημόσιο (ή τον δήμο) και συμβολαιογραφική πράξη συναινέσεως. Για υφιστάμενα κτίρια αρκεί μια απλή υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει τον χρόνο ανέγερσής τους.

Παρεκκλίσεις δόμησης σε ναούς και μητροπολιτικά μέγαρα θα επιτρέπονται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος.

Fast track άδειες δόμησης

Με την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου της άδειας θα χορηγείται αυτόματα αριθμός οικοδομικής άδειας. Από αυτή τη διάταξη θα εξαιρούνται οι οικοδομικές άδειες που από ειδικές ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται ότι δεν εκδίδονται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης.

Εντός τριών ημερών θα διενεργείται ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου και του τοπογραφικού διαγράμματος. Ένα δεκαπενθήμερο αργότερα θα διενεργείται ο έλεγχος του διαγράμματος δόμησης, καθώς και των αποδεικτικών καταβολής των οφειλόμενων εισφορών υπέρ του Δημοσίου και ΙΚΑ. Εφ’ όσον ο φάκελος είναι πλήρης και δεν διαπιστώνονται λάθη ή ελλείψεις, η οικοδομική άδεια θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

Αν παρέλθει όμως, άπρακτη η προθεσμία ελέγχου των 18 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του φακέλου της οικοδομικής άδειας, θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος που θα έχει αναλάβει τον έλεγχο του φακέλου θα τιμωρείται πειθαρχικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και τρία στάδια ελέγχου της οικοδομής.

Επίσης, με το νομοσχέδιο:
* επανέρχεται το θέμα της ηλεκτρονικής τήρησης ταυτότητας κτιρίου που θα περιλαμβάνει φάκελο με όλα τα στοιχεία μιας οικοδομής. Η ταυτότητα κτιρίου ήταν θεσμοθετημένη από το 2010 και εκκρεμούσε η έκδοση ΠΔ.

* δημιουργείται Ηλεκτρονική Πολεοδομική Ταυτότητα κάθε δήμου με όλο το θεσμικό πλαίσιο για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής καθώς και τις εκκρεμείς μελέτες.

Δημιουργία μονάδων κοινωνικής κατοικίας

Στο πλαίσιο προγράμματος δημιουργίας μονάδων κοινωνικής κατοικίας θα αξιοποιηθούν κτίρια του Δημοσίου ή εγκαταλελειμμένα, εφόσον συναινεί ο ιδιοκτήτης, για τη δημιουργία μονάδων κοινωνικής κατοικίας με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των οικονομικώς αδυνάμων ή αστέγων. Για τα κριτήρια επιλογής των κτιρίων προς αξιοποίηση, τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ).

Έρχεται παρατηρητήριο δόμησης…

Συστήνεται άλλη μια υπηρεσία, η Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, σε κάθε Περιφέρεια για τον έλεγχο του πολεοδομικού σχεδιασμού, τον εντοπισμό και καταγραφή της αυθαίρετης δόμησης, την επιβολή κυρώσεων, την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου αυθαιρέτων, τον έλεγχο της πορείας κατεδάφισης αυθαιρέτων κ.λπ. Επίσης, θα μεριμνά για τη διάσωση και αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων, καθώς και την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων. Τα λειτουργικά της έξοδα θα καλύπτονται, μεταξύ άλλων, από ποσοστό των πόρων που θα συγκεντρώνονται από τα παράβολα και τα πρόστιμα νομιμοποίησης αυθαιρέτων.

…και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

Θα είναι αρμόδια για την παροχή σύμφωνης γνώμης επί των αρχιτεκτονικών μελετών, π.χ. για κάθε οικοδομική εργασία σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε ειδικά κτίρια κ.ά.

Η γνωμοδότηση δεν θα απαιτείται για οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά ή άλλα έργα στο εσωτερικό υφιστάμενου κτιρίου, οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων. Σύμφωνη γνώμη όμως θα απαιτείται για οικοδομική εργασία σε κτίρια ή χώρους που έχουν κηρυχθεί διατηρητέοι ή μπορούν να χαρακτηρισθούν διατηρητέοι, καθώς και σε κτίρια ή οικόπεδα που βρίσκονται σε επαφή με κτίριο ή χώρο που έχει κηρυχτεί διατηρητέος. Επίσης, θα γνωμοδοτούν για την οικοδόμηση σε μη άρτια οικόπεδα εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλης.

Πηγή: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=825501